Privacy Policy

T 0416 344 774

Privacy Policy

Osteopathie Pim Klerkx hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Osteopathie Pim Klerkx houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens

zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

- Wij werken met extra beveiligde serveromgevingen voor online opslag van data en patiëntendossiers.

- Papieren verwijzingen en e-mail worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.

Als Osteopathie Pim Klerkx zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons

Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten worden door Osteopathie Pim Klerkx verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

   -  Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Osteopathie Pim Klerkx de volgende persoonsgegevens van u vragen:

   -  Naam, Geslacht, Geboortedatum, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres

   -  Gezondheidsgegevens;

   -  Verzekeringsgegevens;

   -  BSN, ID of paspoortnummer

Uw persoonsgegevens worden door Osteopathie Pim Klerkx opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige

Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met Pim Klerkx.

 

Contactgegevens:
Praktijk voor Osteopathie Pim Klerkx

Grotestraat 21a  5141 JM Waalwijk

TEL. 0031(0)416-344774 info@osteopathiepimklerkx.nl

WORDT MIJN BEHANDELING VERGOED?

LEES MEER

√  Persoonlijke aanpak

√  Snel resultaat

√  Kort behandeltraject

√  Geen verwijzing nodig

√  Vergoeding uit aanvullende verzekering

Maak een afspraak

Grotestraat 21a
5141  JM   Waalwijk  
T 0416 344 774 
E
info@osteopathiepimklerkx.nl

Grotestraat 21a
5141  JM   Waalwijk  
T 0416 344 774 
E
info@osteopathiepimklerkx.nl

Grotestraat 21a
5141  JM   Waalwijk  
T 0416 344 774 
E
info@osteopathiepimklerkx.nl